جا سیخی

صنایع استیل رحیمی ؛ تولیدکننده انواع جا سیخی

جا سیخی رنگ استاتیک

جدول سایزهای موجود

نام محصول Size Code
جا سیخی رنگ استاتیک 67cm 65
80cm 80

جا سیخی استیل

جدول سایزهای موجود

نام محصول Size Code
جا سیخی استیل 67cm 1035
80cm 1036