خاک انداز

صنایع استیل رحیمی ؛ تولیدکننده انواع خاک انداز

خاک انداز رنگ استاتیک

جدول سایزهای موجود

نام محصول Code
خاک انداز رنگ استاتیک 297

خاک انداز استیل

جدول سایزهای موجود

نام محصول Code
نازک ورق 40 299
ضخیم ورق 60 298

خاک انداز گالوانیزه

جدول سایزهای موجود

نام محصول Code
نازک 301
ضخیم 302