منقل

صنایع استیل رحیمی ؛ تولیدکننده انواع منقل

منقل کبابی

جدول سایزهای موجود

نام محصول Size Code
منقل درب دار 25x40 40
25x50 51
25x60 59
30x40 3040
30x50 3050
30x60 3060
30x70 3070
منقل بدون درب 25x40 39
25x50 49
25x60 58
منقل فن دار 25x40 8
25x50 6
25x60 7

منقل تاشو

جدول سایزهای موجود

نام محصول Size Code
منقل تاشو اتراق 25x42 2027
25x52 2652
منقل تاشو ممتاز 26x42 2542
26x52 2552

منقل صحرایی

جدول سایزهای موجود

نام محصول Code
منقل صحرایی 31
منقل صحرایی با کیف 3131

منقل پرسی

جدول سایزهای موجود

نام محصول Code
منقل پرسی درب‌دار 351
منقل پرسی بدون درب 350

منقل صحرایی

جدول سایزهای موجود

نام محصول Code
منقل اسپندی بزرگ 2059
منقل اسپندی کوچک 2058

منقل ایستاده

جدول سایزهای موجود

نام محصول Size Code
منقل ایستاده 30x60 3060
35x65 3565