سیخ کباب

صنایع استیل رحیمی ؛ تولیدکننده انواع سیخ کبابی

سیخ مفتولی

جدول سایزهای موجود

نام محصول Size Code
سیخ مفتولی باریک (جوجه) 60cm 1060
70cm 1071
80cm 1080
سیخ مفتولی باریک (جگری) 50cm 550
60cm 560

سیخ نیکل و کروم

جدول سایزهای موجود

نام محصول Size Code
سیخ مفتولی نیکل و کروم 60cm 1061
70cm 1072

سیخ گالوانیزه

جدول سایزهای موجود

نام محصول Size Code
سیخ گالوانیزه کوبیده (پهن) 50cm 2028
60cm 101
سیخ گالوانیزه جوجه (باریک) 50cm 1029
60cm 102
سیخ گالوانیزه جگری 48cm 247
سیخ گالوانیزه پیچی 60cm 2024
70cm 1070
سیخ گالوانیزه جگری پیچی 50cm 1043
60cm 1043
سیخ گالوانیزه کیلویی باریک 61
پهن 62

سیخ استیل

جدول سایزهای موجود

نام محصول Size Code
سیخ استیل کوبیده (پهن) 50cm 2500
60cm 257
65cm 265
سیخ استیل جوجه (باریک) 50cm 1150
60cm 157
65cm 165
سیخ کباب جگری 48cm 547
سیخ کباب حسینی (قابلمه‌ای) 18cm 716

سیخ آلومینیوم

جدول سایزهای موجود

نام محصول Size Code
سیخ آلومینیوم کوبیده (پهن) 50cm 2050
60cm 2057
سیخ آلومینیوم جوجه (باریک) 50cm 1050
60cm 1057
سیخ آلومینیوم کیلویی 65cm 23
سیخ گالوانیزه جگری 48cm 1047
70cm 1070
سیخ گالوانیزه حسینی 18cm 2018
24cm 2018